اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۴۲۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۴۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۷۰۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۹۶۹۶۷۰ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۰۶۹۵۰۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلک 10

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلک 10

  • :
  • ۳۳۹۹۴۲۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۲۴۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۱۱۷۰۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای فلاحتی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۴۲۹۴
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۱۱۷۰۰۵
 

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلک 10

    آدرس